Referat fra møde i Frederiksdal-Kragelund Lokalråd torsdag 20. august 2020 kl 19.00 - 21.30

Hos Marianne Lund Nielsen, Malmhøjvej 6, Kjellerup

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Valg af referent og ordstyrer

Referent: Lone. Ordstyrer: Formanden, Ejner

3. Nyt fra formanden

- Ejner foreslog at spørge kommunen om lov til at udskyde Stormødet til næste år. Alle var enige i dette. I skrivende stund har kommunen givet tilsagn til udskydelsen. Regnskabet skal dog færdiggøres og offentliggøres.

- Ejner har bemærket, at Hallen ikke er nævnt i Kommuneplanen!

- Ejner har modtaget henvendelse fra en beboer ved Sinding Hedevej om meget problematisk kørsel på indfaldsvej til Kragelund. Der efterlyses tiltag for at forhindre dette. Ejner kontakter kommunen.

- Ejner gjorde opmærksom på forsamlingshusenes problemer med økonomien på grund af covid 19 situationen. Kan lokalrådet på nogen måde hjælpe?

4. Nyt fra øvrige LR medlemmer

- Marianne foreslog, at overskydende penge fra Running Dinner projektet bruges til et nyt fælles byprojekt. Enighed om dette.

5. Borgermødet med kommunen i Kragelund 10. september

- Der var hos flere i lokalrådet bekymring angående afholdelse af det aftalte Borgermøde med kommunen 10. september på grund af fare for smittespredning. Mødet vil blive afholdt med diverse forholdsregler, blandt andet vil der kun blive solgt øl og vand, ikke serveret kaffe.

6. Andre aktiviteter på årets program. Intet til dette punkt

7. Næste mødedatoer.

- Næste møde hos Birgit Ginnerup torsdag 5. november kl. 19.00

8. Eventuelt

- Der blev foreslået en udendørs opslagstavle til ophæng i nærheden af butikken, måske et gammelt vindue med karm?

LR 28/8 2020