Referat fra Stormødet 14. marts 2019

1. Lokalrådets formand, Ejner Rahbek, bød velkommen til de fremmødte borgere og indlægsholderen, arkitekt Uwe Reihs. Den anden indlægsholder, Mia Sabine Berle, vores områdes byansvarlige havde meldt afbud. Det blev beklaget, at Stormødet blev afholdt samtidig med et stort arrangement på skolen.

Lars Faarup blev valgt til ordstyrer. Han konstaterede at mødet var korrekt indkaldt og at der var mange fremmødte! (80 - 90 deltagere). Ordet blev derpå givet til Uwe Reihs fra Reihs Arkitekter. Firmaet er valgt til at bygge boliger i midten af Kragelund for Silkeborg Boligselskab.

2. Uwe Reihs beskrev det spændende boligbyggeri og viste tegninger på skærm. Byggeriet kommer til at bestå af 10 sammenhængende huse i to grupper, syv ved siden af Plejecentret og tre ved siden af Forsamlingshuset. Byggestilen beskrives som inspireret af huse i 1930'erne-1940'erne med et moderne twist. De vil blive med 2 og 3 rum på henholdsvis 86 og 100 m2. De vil være 4,7m i kip med åben kip, mulighed for hems. Gavlbredden vil blive 6 m. Husene betegnes som energihuse med varmepumpesystem. Der vil blive påsat egetræskarnapper. Tilknyttet husene bliver der anlagt et lille stisystem med forbindelse til omgivelserne og anlægget Helledammen. Der arbejdes på at få byggeriet indpasset med parkeringspladser begge steder, ligesom der skal løses problemer med nogle byggelinjer og skellet til det kommende torv og det trafikerede vejhjørne.

Udformning af Torvet i bymidten overfor købmanden bliver næste opgave, der skal løses. Ordstyreren indførte her, at der vil blive efterspørgsel efter frivillige til at arbejde i en gruppe om det kommende torv.

3. Formanden Ejner Rahbek berettede om det forløbne år 2018. Ansøgning til RealDania om midler til indretning af bytorv fik nej, den skal være mere specifik og præcis, for at gå igennem. Ansøgning om penge til sangbøger fik nej. Der er opbygget en ny hjemmeside uafhængig af kommunens system. Der blev ændret i vedtægterne, så ny lokalrådsmedlemmer vælges på Stormødet for to år og ikke fire år. Vi fik bevilget et beløb til at afholde Running Dinner i lokalområdet. Efter Lokalbrugsens lukning i maj blev der oprettet en aktionsgruppe, og i september gik dette projekt ind i den afsluttende fase for at oprette en købmandsbutik. I august arbejdede lokale kræfter for oprettelse af vuggestue i Kragelund, den blev åbnet 1. februar. Der har været drøftelse af buskøreplaner - der var i år ikke særlige ønsker om ændringer. I oktober havde vi møde med den byplanansvarlige fra kommunen. I november blev der holdt møde om ideer til bymidte i Kragelund. I december blev der indsendt ansøgning om at få årets Landsbypris 2019. Vi blev ikke valgt. Lokalrådet deltager med to repræsentanter sammen med lokalrådene fra Funder-Lysbro og Engesvang i Bølling Sø Lokalrådsgruppen, hvor vi på to årlige møder udveksler information og synspunkter om naturområdet ved søen med Naturstyrelsen, som forvalter søen og naturområdet. Hele området har netop skiftet forvaltning fra Naturstyrelsen Midtjylland (nedlagt) til Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Lokalrådets reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået ved kassereren, Birgit Ginnerup.

Regnskabet blev godkendt.

5. De tre lokalrådsmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater: Ejner Rahbek, Birgit Ginnerup og Lone Rosenkvist. I aftenens løb meldte endnu en mødedeltager sig som lokalrådsmedlem, og rådet består hermed af de tre ovenfor nævnte og Marianne Lund Nielsen, der ikke var på valg, plus nyt medlem Nanna Gadgaard Larsen. Lokalrådet konstituerer sig på næste møde 10. april.

6. Revisor, Poul Arne Danielsen, og revisorsuppleant, Lars Faarup, blev genvalgt.

7. Der har på to søndage i februar i år været holdt møder for yngre beboere i henholdsvis Frederiksdal og Kragelund for at høre, hvad denne gruppe kunne tænke sig, at Lokalrådet skal arbejde for. Der fremkom en mængde spændende ideer på de to møder. Her er nogle af dem: Fællesspisninger tidligere på dagen, gerne med tilknyttet barnepige. På sportspladsen i Frederiksdal en montainbike bane. Et syvmandsmål. Udendørs fitness redskaber. Spontane cykel- og gåture med kort varsel. Musik, øvelokale. Sang og musik for børn. Kulturelle børneaktiviteter. Loppemarked. Vejbump mod høj hastighed. Foredrag. Udvide Bryghusfesten eller lave en heldags midsommerfest med aktiviteter for børn. Friluft fællesspisning med børneaktiviteter. Der vil fremover blive arbejdet videre med forslagene.

8. Der kom forslag fra mødedeltagere under eventuelt. Marianne opfordrer alle i lokalområdet til at bruge fælleskalenderen på den ny hjemmeside, når der laves arrangementer, så vi blandt andet undgår at lægge to arrangementer samtidig som her i aften! Lars Faarup anbefaler, at alle sender deres arrangementer til ham, så de kan koordineres. Kresten opfordrede aktive i lokalområdet til at komme med i Kragelund med Kant projekterne, og til at deltage i fællesspisningerne. Gitte W. nævnte at kommunen kan give støtte til musik aktiviteter, og at foreninger kan få lokaler gratis til aktiviteter til for eksempel madlavning. Nanna foreslog en "byven" -ordning, hvor en byven kan invitere ny tilflyttere med til aktiviteter som fællesspisning med mere. Frederiksdal gjorde opmærksom på Rally, der holdes 25. maj.

Ordstyreren takkede for mødedeltagelsen og afsluttede mødet.

 

 

Møde i Frederiksdal-Kragelund Lokalråd onsdag 9. januar 2019 kl. 19.15

Deltagere: Marianne, Ejner, Birgit, Lone

Hos Marianne

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.

2. Valg af referent. Lone valgt til referent.

3. Status på LR bankkontoen. Kassereren Birgit fortalte, at kontoen nu er på plads og fungerer.

4. Status på den ny butik (Ejner). Den ny butik åbnes 1. februar, og invitationer er udsendt.

5. Eventuel deltagelse i årets landsby (Ejner). Region Midtjylland giver præmie til vinderlandsbyen på 150.000 kr. Ejner har indsendt ansøgning for vores lokalområde til kommunen, afgørelse fra kommunen ca. 15. januar.

6. Drøftelse af Kommuneplanstrategi 2040. Høringsperiode slut 28. februar. Mødedeltagerne vil nærlæse den yderligere, før der kommenteres på strategien.

7. Status på vuggestue i Kragelund. Vuggestuen er sat i gang, der åbnes 1. februar med 10 pladser.

8. Involvering af de yngre generationer i vores lokalsamfund. Hvordan kan LR tilgodese ønsker fra lokalborgere mellem 25-45 år? Hvordan får vi fat i deres meninger og behov? Der arrangeres to brainstormmøder for de yngre borgere i februar.

9. Nyt fra kommunen og andre. Se under punkter ovenfor.

10. Nyt fra LR medlemmerne. Marianne: Running Dinner er aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Frederiksdalområdet efterspørger kursus i hjertestarter. Lokalrådet ønsker at støtte dette. Marianne refererede fra landsbytopmøde i Egtved i november. Hvordan skaffer vi kopier til for eksempel velkomstpakkerne? Printerkøb eller køb af kopiering på LR kontoen? Printer eventuelt hos den ny købmand? Deltagelse i år i den landsomfattende Affaldsindsamlingsdag 31. marts skal arrangeres.

11. Næste møde. Tirsdag 12. marts kl. 19 hos Ejner. Stormøde torsdag 14. marts kl. 19 i Kragelund Forsamlingshus.