Referat fra det årlige Stormøde Frederiksdal-Kragelund Lokalråd 22. marts 2018

Mødet blev holdt I Kragelund Forsamlingshus, der var cirka 33 deltagere.

1. Formand for lokalrådet, Ejner Rahbek, bød velkommen til de fremmødte. Tidligere lokalrådsmedlem og kasserer, Jørn Flemming Hansen, blev valgt til mødedirigent.

2. Ejner Rahbek fik ordet, for at aflægge beretning om lokalrådets aktiviteter i 2017. Først orienterede han om programændring for Stormødet, idet punktet med byrådspolitikeren Martin Jakobsen måtte udgå på grund af dennes afbud.

I løbet af sidste år blev der indsendt kommentarer fra lokalrådet til kommunen angående trafiksikkerhed tre steder i lokalområdet: Sinding Hedevej, Frederiksdalvej og Engesvangvej.

Der blev indsendt ønske om forbedret buskørsel til konfirmandundervisning, som blev imødekommet.

Lokalrådet bevilgede penge til 12 ny flagstænger i lokalområdet, da de gamle var rådnede. Flagstængerne tages ned om vinteren og opbevares hos Bodil Thomsen, Bøllingsøgårdvej 1. De sættes op omkring 1. maj til brug ved konfirmation, byfester og lignende.

Lokalrådet har ydet økonomisk støtte til den ny sportshal ved indvielsen. Lokalrådet har givet økonomisk støtte til to projekter under projekt "Frederiksdal-Kragelund med Kant" : Velkomstgruppen og Byfornyelsesgruppen.

Der blev (igen)rettet henvendelse til kommunen angående forskudte fliser på fortovene i Kragelund, som er til gene for især de ældre borgere.

Der blev arbejdet på et forslag om oprettelse af en bogcafé sammen med projekt "Frederiksdal-Kragelund med Kant" (herefter FKmK). Bogcaféen er blevet etableret i Plejecentret.

Der blev holdt valg til lokalrådet i november ved Kommunalvalget, fem lokalrådsmedlemmer ønskede ikke at fortsætte, og tre ny trådte ind i rådet. To lokalrådsmedlemmer fortsatte.

På møde med kommunens Nærdemokratiudvalg har lokalrådet udtrykt ønske om byggegrunde og byudvikling i lokalområdets landsbyer.

Lokalrådet har samarbejdet med FKmK om følgende projekter: Velkomstpakke til ny indbyggere, ny hjemmeside, skiltepæl, bænke, bogcafé, stigruppe, byfornyelse, halgruppe, fitnesscenter og fundraisinggruppe.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

3. Gennemgang af lokalrådets regnskab ved afgående kasserer Jørn Flemming Hansen. Jørn gjorde opmærksom på, at 10.000 kr. bevilget til FKmK i en kort periode var parkeret på lokalrådets konto af praktiske grunde. Det årlige tilskud på 6.000 kr. fra kommunen var udbetalt og hertil ekstra 2.000 kr. I øjeblikket står der tæt på 14.500 kr. på kontoen.

Regnskabet var revideret af revisor og blev godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag. Lokalrådets medlemmer havde stillet forslag til vedtægtsændringer om, at medlemmer i lokalrådet fremover vælges til en to-års periode i stedet for som hidtil en fire-års periode. Det blev samtidig foreslået, at valget af medlemmer fremover vil foregå på det årlige Stormøde i stedet for på dagen for Kommunevalget. De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget ved afstemning med håndsoprækning i forsamlingen. Der krævedes ifølge vedtægterne et flertal på mindst 2/3 af stemmerne, der var ingen stemmer imod.

5. Valg af revisor. Poul Arne modtog genvalg som revisor, og som revisorsupleant blev Lars Faarup genvalgt.

6. Som erstatning for programpunktet med Martin Jakobsen berettede Ejner Rahbek om den ny "visionsplan for lokalområdet, v25", omhandlende landsbyudvikling med hensyntagen til bæredygtighed. Der var fokuseret på et idekatalog og at finde fondsmidler. Der blev for nylig sendt ansøgninger til Realdania, hvor man forinden havde modtaget noget vejledning fra kommunen. Der ønskes at skabe en attraktiv bymidte i Kragelund og at gøre vandværkskoven til et positiv. Visionen er, at ny boliger i bymidten, Plejecenter, Forsamlingshus, Bryghus, Lokalbrugs og færdselsårer skal udgøre en harmonisk helhed i en samlet plan til gavn for beboere, besøgende og lokale arrangementer. Da restriktioner på grund af de lokale drikkevandsreserver har haft stor betydning for byens udvikling i flere år, foreslås et gennemgående tema for ideer at være elementet "vand". Ideer for vandværkskoven foreslås: Naturlegeplads for børnehaven, rekreativt område med stier, pladser, borde og bænke.

Ideer for Fodersiloen: Vartegn, boliger, kulturelle aktiviteter, erhvervslejemål.

Anlægget Helledammen. Der foreslås en åbning ud mod vejen, så flere bruger den.

Ejner orienterede om et projekt "running dinner", igangsat af to lokalrådsmedlemmer med henblik på at forbedre kontakten mellem de to landsbysamfund, Frederiksdal og Kragelund. Kommunen har bevilget et beløb hertil.

Angående Lokalbrugsen, indlæg ved Ejner Rahbek og Anne Marie Lykke. Butikken er meget vigtig for lokalområdet, den er også samlingspunkt og medspiller i det lokale foreningsliv. Lokalbrugsen servicerer ved afhentning af postpakker og apotekspakker, og den er leverandør ved lokale arrangementer. Der arbejdes for tiden på at udvikle muligheder for nethandel via Lokalbrugsen, og det undersøges om de lokale institutioner kan handle her.

7. Eventuelt.

Merete Fenger orienterede om opsættelse af en storkerede 31. marts kl. 15. 50 personer har støttet op om dette projekt.

Kirsten Willumsen efterspurgte noget bedre belysning ved Hallens P-plads i den mørke tid.

Ole Aggerholm orienterede om den ny lokale hjemmeside med kalender.

Formanden takkede de afgåede lokalrådsmedlemmer, Jan Jensen, Anni Riemenschneider, Jørn Flemming Hansen, Anne Marie Lykke og Bodil Thomsen for deres indsats og overrakte nogle gaver til vedkommende.

Referat LR

 

Referat LR møde 6. marts 2018 hos Ejner Rahbek

Deltagere: Ejner, Marianne, Ronja og Lone

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af referent. Lone blev referent.

3. Sidste planlægning af det årlige stormøde, herunder forslag om vedtægtsændringer. Det årlige stormøde holdes torsdag 22. marts i Kragelund Forsamlingshus. Marianne og Ejner skriver programmet færdigt og hænger det op. Lone lægger det på gamle hjemmeside. Marianne sørger for kaffe og småkager.

4. Tiltag indenfor Kant projektet. Ejner berettede om visionsplaner for de næste år med (åbent) idekatalog - frem til 2025. Ansøgning om midler sendt til Realdania med to ansøgningspunkter, Bytorv og Vandværkskoven. Ny hjemmeside for lokalområdet er tæt på "udgivelse". Der er møde med kommunen angående Kant projekterne 12. marts.

5. Nyt indkommet fra kommunen og andre. Godkendt regnskab for 2017 skal være kommunen i hænde senest 1. juni. Der blev drøftet, om vi kunne nå at ansøge om de 50.000 kr der ligger til lokalrådsprojekter. Der var indkommet et forslag om indkøb af 50 højskolesangbøger til lokalområdet. Der blev stemt nej til et indkommet forslag fra Engesvang Lokalråd, om at give økonomisk støtte til en mindesten for tørvearbejdernes virke i Engesvang og omegn, pris 65000 kr.

6. Nyt fra lokalrådsmedlemmerne. Intet til referat.

7. Næste LR møde. 17. april blev aftalt. Holdes hos Marianne, Malmhøjvej 6.

8. Eventuelt. Intet til referat. 

LR.

 

Lokalrådsmøde 10. januar kl. 19.00 på Pederstrupvej 15

Ejner, Marianne, Lone, Ronja, Birgit

Ronja træder ud af rådet, da hun flytter til Silkeborg.

Konstituering/fordeling af opgaver

Formand: Ejner
Næstformand: Marianne
Kasserer: Birgit
Hjemmeside: Lone
Sekretær: På skift

Nyt indkommet fra kommunen og andre

På nærdemokratimødet den 10. januar bliver der valgt 2 fra lokalrådene.
Kommunen har workshop vedr. facebook den 23. januar. Vi melder fra.

Nyt fra medlemmerne

Arbejdet med den nye hjemmeside skrider godt frem. Bliver klar inden sommerferien.
Marianne hænger papirkalender op indtil hjemmesiden er klar.
Fundraisinggruppen arbejder på højtryk.

Fremtidens møder

Stormøde den 22. marts kl. 19.00 i Kragelund Forsamlingshus, som er booket
Den nye formand for nærdemokratiudvalget, Martin Jakobsen kommer med et indlæg på mødet. Har sagt ja.
Ejner kommer med forslag til vedtægtsændringer.

Næste møde er den 6. marts kl. 19.00 på Bøllingsøgårdvej 11A

Referent BIG